WYPOSAŻENIE SERWISÓW SAMOCHODOWYCHInformacje o RODO


Klauzula informacyjna dla klientów i kontrahentów

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ("RODO"), przekazujemy poniższe informacje dotyczące Twoich danych osobowych.

Administrator danych osobowych

Administratorem Państwa danych osobowych jest: WIMAD Spółka Jawna Dutkiewicz Majkut Winiarski, ul. Strachocińska 27, 51-511 Wrocław, tel. +48 713466626, fax: +48 713249496

Cel i podstawa przetwarzania

Państwa dane osobowe przetwarzamy:

 • w celu zgodnym z udzielona zgodą, o ile została przez Państwa wyrażona zgoda, na podstawie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
 • w celu udzielenia odpowiedzi w związku z Państwa zainteresowaniem naszą ofertą handlową, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
 • w związku z realizacją obowiązków prawnych, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
 • w celu wykonywania naszych prawnie uzasadnionych interesów jako Administratora, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO, takich jak marketing bezpośredni, dochodzenie lub obrona przed roszczeniami.

Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcami Państwa danych będą następujące podmioty:

 • podmioty, którym powierzyliśmy przetwarzanie danych osobowych w naszym imieniu: biura księgowe, spółki informatyczne, agencje marketingowe,
 • podmioty lub organy uprawnione na podstawie przepisów prawa.

Okres przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przechowywane:

 • pozyskane w celu przedstawienia oferty – przez okres negocjowania umowy oraz do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni kontaktowali się Państwo w sprawie jej zawarcia,
 • pozyskane w celu wykonania umowy – do czasu wygaśnięcia roszczeń z umowy,
 • pozyskane w na podstawie zgody - do czasu cofnięcia zgody.

Prawa osób, których dane dotyczą

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
 • prawo do sprostowania (poprawienia) swoich danych,
 • prawo do usunięcia danych w sytuacji, gdy przetwarzanie nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub w ramach sprawowania władzy publicznej,
 • prawo do ograniczenia przewarzania danych,
 • prawo do sprzeciwu,
 • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacja na temat prawa cofnięcia zgody

W stosunku do danych przetwarzanych na podstawie zgody, informujemy, że wyrażenie zgody każdorazowo jest całkowicie dobrowolne a w przypadku jej wyrażenia w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do jej wycofania. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano dotychczas.

Czy podanie danych osobowych jest obowiązkowe?

Podanie danych jest obowiązkowe, jeśli chcą zawrzeć Państwo z nami umowę lub otrzymać ofertę; natomiast podanie danych na podstawie zgody jest dobrowolne niemniej jednak w przypadku odmowy ich podania, nie będziemy mogli kontaktować się z Państwem droga mailową lub telefoniczną w celu przekazania informacji na temat naszych produktów.

Informacja na temat zautomatyzowanego podejmowania decyzji i o profilowaniu

W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

WYPOSAŻENIE WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH